طراحی لوگو برای برند جک پارکینگ( جنواء)


شناسه مسابقه : 1417برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : Mahmoodizadeh

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : ایوبی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : حیات زاده

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : تاج الدین

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : تاج الدین

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : تاج الدین

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : تاج الدین

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : علی محمدی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : رضائی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : احمدی واستانی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : احمدی واستانی

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : احمدی واستانی

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : احمدی واستانی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : عامری

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : hasanpori

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :26


نمایه طراح

نام طراح : خواجه زاده

طرح شماره :27


نمایه طراح

نام طراح : شیدماهر

طرح شماره :28


نمایه طراح

نام طراح : رضايي

طرح شماره :29


نمایه طراح

نام طراح : رضايي

طرح شماره :30


نمایه طراح

نام طراح : رضايي

طرح شماره :31


نمایه طراح

نام طراح : رضايي

طرح شماره :32


نمایه طراح

نام طراح : رضايي

طرح شماره :33


نمایه طراح

نام طراح : رضايي

طرح شماره :34


نمایه طراح

نام طراح : رضايي

طرح شماره :35


نمایه طراح

نام طراح : رضايي

طرح شماره :36


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای برند جک پارکینگ( جنواء)


نکات طراحی


رنج سنی


وب سایت

genovajack.com


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح