طراحی لوگو برای شرکت چرخ آرکا


شناسه مسابقه : 1431برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : Mahmoodizadeh

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : Mahmoodizadeh

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : Mahmoodizadeh

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : Mahmoodizadeh

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : Mahmoodizadeh

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : علی محمدی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : علی محمدی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : Mahmoodizadeh

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : راد

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : یوسف زاده مقدم

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : علی محمدی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : خواجه زاده

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : خواجه زاده

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : احسانی

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : احسانی

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : انصاری راد

طرح شماره :26


نمایه طراح

نام طراح : انصاری راد

طرح شماره :27


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای شرکت چرخ آرکا


نکات طراحی


رنج سنی

۲۰الی۹۰


وب سایت

www.arkacaster.com


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح