نان و کیک خانگی


شناسه مسابقه : 1441برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : Mahmoodizadeh

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : Mahmoodizadeh

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : Mahmoodizadeh

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :12


عنوان پروژه

نان و کیک خانگی


نکات طراحی


رنج سنی

30 به بالا


وب سایت

behnazcakes.com


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح