طراحی کارت گروه مهندسی و معماری آرکا


شناسه مسابقه : 2121برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : آرت گرافیک

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : رستمی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : حسینی

طرح شماره :5


عنوان پروژه

طراحی کارت گروه مهندسی و معماری آرکا


نکات طراحی


رنج سنی

15الی50


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح