طراحی کارت برای موبایل فروشی


شناسه مسابقه : 2122برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : پارسا

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : حسینی

طرح شماره :2


عنوان پروژه

طراحی کارت برای موبایل فروشی


نکات طراحی


رنج سنی

20 الی 50 سال


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح