طراحی تراکت یادگیری زبان انگلیسی


شناسه مسابقه : 2125برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : خاقانی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : پارسا

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : خاقانی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : احمدی

طرح شماره :4


عنوان پروژه

طراحی تراکت یادگیری زبان انگلیسی


نکات طراحی


رنج سنی

20 سال به بالا


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح