طراحی تراکت برای چاپ دانا


شناسه مسابقه : 2132برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : حسنلو

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : پیله ور

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : غلامیان

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : اعتقادی

طرح شماره :4


عنوان پروژه

طراحی تراکت برای چاپ دانا


نکات طراحی


رنج سنی

20 الی 50 سال


وب سایت

24gds.com


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح