طراحی کارت ویزیت برای آژانس توریستی 7 تپه


شناسه مسابقه : 2136برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : صمدی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : اصل

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : اصل

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : اصل

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : اصل

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : تاج الدین

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : تاج الدین

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : اعتقادی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : حسن خانی فراهانی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : حسن خانی فراهانی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : تاج الدین

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : اصل

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : اصل

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : جاویده

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : اصل

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : تاج الدین

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : تاج الدین

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : تاج الدین

طرح شماره :18


عنوان پروژه

طراحی کارت ویزیت برای آژانس توریستی 7 تپه


نکات طراحی


رنج سنی

آژانس های مسافرتی کل ایران


وب سایت

www.7hilltour.com


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح