طراحی لوگو هیئت بسکتبال سراب 

طراحی لوگو هیئت بسکتبال سراب


شناسه مسابقه : 2141برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : شیروانی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : شیردل

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : امین گرافیک

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : نادمی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : عجمی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : عجمی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : عجمی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : عجمی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : شیردل

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : فخرآبادی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح :

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : دولتی

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : اصل

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : اصل

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : کریمی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :19


عنوان پروژه

طراحی لوگو هیئت بسکتبال سراب


نکات طراحی


رنج سنی

15 الی 65


وب سایت

http://sarabbasketball.ir


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح