طراحی تابلو برای صنایع چوبی آتون 

طراحی تابلو برای صنایع چوبی آتون


شناسه مسابقه : 2145برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : نخعی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : حجازی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : حجازی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : گلوی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : رجبی

طرح شماره :5


عنوان پروژه

طراحی تابلو برای صنایع چوبی آتون


نکات طراحی


رنج سنی

20 الی 50 سال


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح