جلد کتاب با موضوع کودکان، فعالیت بدنی و چاقی


شناسه مسابقه : 2151برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : عالیشاه

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : شعبانی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : حسینی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : حسن خانی فراهانی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :9


عنوان پروژه

جلد کتاب با موضوع کودکان، فعالیت بدنی و چاقی


نکات طراحی


رنج سنی

دانشجویان و افراد تحصیل کرده


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۳/۱۷

************************************************* تغییرات در اسامی رو جلد به فارسی مسعود مبانی (کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی) شكوفه سخنور دستجردي (دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی) بهناز مصري همداني (کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی) سپيده مير مصطفايي (کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی) ********************************************** تغییرات در اسامی پشت جلد masoud mabani (MA Exercise Physiology) Shekoufeh sokhanvar dastjerdi (PhD Exercise Physiology Student) behnaz mesry hamedani (MA Exercise Physiology) Sepideh mirmostafaei (MA Exercise Physiology)