طراحی لوگو شرکت فضا سازان پیش ساخته معنا 

طراحی لوگو شرکت فضا سازان پیش ساخته معنا


شناسه مسابقه : 2159برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : پارسا

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : دولتی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : حسن خانی فراهانی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : حسن خانی فراهانی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : پارسا

طرح شماره :8


عنوان پروژه

طراحی لوگو شرکت فضا سازان پیش ساخته معنا


نکات طراحی


رنج سنی

30 الی 60 سال


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح