طراحی کارت ویزیت گروه صنعتی مبنا ( آزمون )


شناسه مسابقه : 2169برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : معین

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : مهر

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : صالح

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : نیکوحرف

طرح شماره :4


عنوان پروژه

طراحی کارت ویزیت گروه صنعتی مبنا ( آزمون )


نکات طراحی


رنج سنی

20 الی 70 سال


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح