طراحی پوستر برای فرهنگسرای اشراق 

طراحی پوستر برای فرهنگسرای اشراق


شناسه مسابقه : 2171برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : jabery

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : غفوری

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : اصل

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : آفاقی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : صالح

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : محمودی راد

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : علمداری

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : شیروانی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : مجنونی

طرح شماره :9


عنوان پروژه

طراحی پوستر برای فرهنگسرای اشراق


نکات طراحی


رنج سنی

10 الی 70 سال


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح