طراحی تی شرت برای موسسه محک 

طراحی تی شرت برای موسسه محک


شناسه مسابقه : 2172برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : آفاقی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : کشاورزی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : abbaszadeh

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :11


عنوان پروژه

طراحی تی شرت برای موسسه محک


نکات طراحی


رنج سنی

6 الی 90


وب سایت

mahak-charity.org


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح