طراحی لوگو برای فست فود پدر 

طراحی لوگو برای فست فود پدر


شناسه مسابقه : 2176برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : پارسا

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : نصر

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : پارسا

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : نصر

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : نصر

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : دولتی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : نادمی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : رکن الدینی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : رکن الدینی

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : رکن الدینی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : نصر

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : رکن الدینی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : رکن الدینی

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : رکن الدینی

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : خانه طرح و ایده

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : رکن الدینی

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : رکن الدینی

طرح شماره :26


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :27


نمایه طراح

نام طراح : کامرانی

طرح شماره :28


نمایه طراح

نام طراح : دولتی

طرح شماره :29


نمایه طراح

نام طراح : دولتی

طرح شماره :30


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای فست فود پدر


نکات طراحی


رنج سنی

همه رنج سنی اکثرا جوان تا میان سالان


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح