طراحی جلد آزمون توصیفی پایه اول دبستان


شناسه مسابقه : 2177برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : پارسا

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : نادمی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : بگلو

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : گلوی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : گلوی

طرح شماره :8


عنوان پروژه

طراحی جلد آزمون توصیفی پایه اول دبستان


نکات طراحی


رنج سنی

از 7تا9سال


وب سایت

نه


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۴/۱۲

جلد آزمون برای مدارس دخترانه ومدارس پسرانه یکی می باشد یعنی هر دواز یک طرح استفاده می کنندباید مناسب برای هر دودبستان باشد


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۴/۱۳

در روی جلد نام دبستان زده شود یعنی آزمون برای هر مدرسه به نام خود مدرسه می باشد


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۴/۱۳

نام دبستان بر روی جلد زده شود