طراحی کارت ویزیت شخصی


شناسه مسابقه : 2178برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : الواری

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : رکن الدینی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : رکن الدینی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : شیردل

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : رکن الدینی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : آماده

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : آماده

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : فرخی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : الواری

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : الواری

طرح شماره :15


عنوان پروژه

طراحی کارت ویزیت شخصی


نکات طراحی


رنج سنی

30 الی 60 سال


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۴/۱۶

اگر مایل به استفاده از تصویر دکل هستید (در صورت دلخواه) میتوانید از 2 عکس ارسالی من استفاده کنید...


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۴/۱۶

اگر مایل به استفاده از تصویر دکل هستید (در صورت دلخواه) میتوانید از 2 عکس ارسالی من استفاده کنید...