طراحی لوگو برای مجموعه درمانی PROMINA 

طراحی لوگو برای مجموعه درمانی PROMINA


شناسه مسابقه : 2184برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : غلامی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : حسن خانی فراهانی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : حسن خانی فراهانی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : AG

طرح شماره :11


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای مجموعه درمانی PROMINA


نکات طراحی


رنج سنی

تمامی سنین


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح