طراحی لوگو برای شرکت پترو سیوند بین الملل 

طراحی لوگو برای شرکت پترو سیوند بین الملل


شناسه مسابقه : 2186برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : غلامی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : حسن خانی فراهانی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : رکن الدینی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : رکن الدینی

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : رکن الدینی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : رکن الدینی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : حسن خانی فراهانی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : احمدی

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : احمدی

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : احمدی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : نوروزی

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : نوروزی

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : نوروزی

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : نوروزی

طرح شماره :24


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای شرکت پترو سیوند بین الملل


نکات طراحی


رنج سنی

بزرگسال


وب سایت

خیر شرکت تازه تاسیس است.


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح