طراحی کارت ویزیت برای خدمات کامپیوتری مبانی


شناسه مسابقه : 2218برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : سوهانی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : مقدم

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : شیرالی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : گلوی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : نیکجو

طرح شماره :6


عنوان پروژه

طراحی کارت ویزیت برای خدمات کامپیوتری مبانی


نکات طراحی


رنج سنی

همه اقشار


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح