طراحی لوگو تایپ فارسی و انگلیسی برای فروشگاه اینترنتی دی بانو (Dbano) 

طراحی لوگو تایپ فارسی و انگلیسی برای فروشگاه اینترنتی دی بانو (Dbano)


شناسه مسابقه : 2220برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : اطمینان

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : منتظریان

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : شمس

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : شمس

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : اطمینان

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : پیله ور

طرح شماره :15


عنوان پروژه

طراحی لوگو تایپ فارسی و انگلیسی برای فروشگاه اینترنتی دی بانو (Dbano)


نکات طراحی


رنج سنی

18 تا 40 سال


وب سایت

فعلاً خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح