طراحی جلد کتاب شهید مدافع حرم


شناسه مسابقه : 2240برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : عظیمی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : حیات زاده

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : شمس

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : شمس

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : شمس

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : اکبریان

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : اکبریان

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : سوهانی

طرح شماره :8


عنوان پروژه

طراحی جلد کتاب شهید مدافع حرم


نکات طراحی


رنج سنی

این کتاب مخاطب عام دارد و همه گروه های سنی را از نوجوانان تا بزرگسالان و جوانان را شامل می شود اما مخاطب اصلی این کتاب خانواده ها و دانشجویان خواهند بود


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح