طراحی ست اداری و کارت ویزیت شرکت فاراد


شناسه مسابقه : 2241برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : احمدی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : احمدی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : احمدی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : احمدی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : غلامی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : غلامی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : غلامی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : مقدم

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : مقدم

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : مقدم

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : مقدم

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : مقدم

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : مقدم

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : مقدم

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : مقدم

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : مقدم

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : مقدم

طرح شماره :22


عنوان پروژه

طراحی ست اداری و کارت ویزیت شرکت فاراد


نکات طراحی


رنج سنی

مشتریان ما به طور معمول مدیران فناوری اطلاعات سازمان ها وشرکت ها می باشند. که سن آنها بین 30 تا 60 سال می باشد.


وب سایت

WWW.faradsys.com


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح