فروشگاه اینترنتی افرانیک 

فروشگاه اینترنتی افرانیک


شناسه مسابقه : 2245برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : احمدی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : شمس

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : صمدی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : فراهانی

طرح شماره :8


عنوان پروژه

فروشگاه اینترنتی افرانیک


نکات طراحی


رنج سنی

بین ۲۵ تا ۷۰ سال


وب سایت

بزودی


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح