طراحی کارت ویزیت جهت راننده به همراه خودرو (رنو سفران)شاغل در سیر و سفر فرودگاه امام


شناسه مسابقه : 2264برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : فراهانی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : د

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : د

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : شعبانی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : کشاورزی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : مقدم

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : اوچلار

طرح شماره :10


عنوان پروژه

طراحی کارت ویزیت جهت راننده به همراه خودرو (رنو سفران)شاغل در سیر و سفر فرودگاه امام


نکات طراحی


رنج سنی

بزرگسالان


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح