طراحی کارت گارانتی و لیبل


شناسه مسابقه : 2277برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : احمدی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : احمدی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : شمس

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : شمس

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :14


عنوان پروژه

طراحی کارت گارانتی و لیبل


نکات طراحی


رنج سنی

20-70


وب سایت

abi-group.ir


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح