طراحی لوگو برای سامانه آموزش مجازی ببینو bebino.ir


شناسه مسابقه : 2286برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : شمس

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : حاتمی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : غلامی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : احمدی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :11


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای سامانه آموزش مجازی ببینو bebino.ir


نکات طراحی


رنج سنی

جوان و میانسال


وب سایت

bebino.ir


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح