طراحی لوگو شرکت پایا ماشین

طراحی لوگو شرکت پایا ماشین


شناسه مسابقه : 2312برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : جلالت وند

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : صابری

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : صابری

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : احمدی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : احمدی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : جلالت وند

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : میرحسینی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : شافعی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : عباسی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : ربیعاوی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : عطایی

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : عطایی

طرح شماره :26


نمایه طراح

نام طراح : رضائی

طرح شماره :27


نمایه طراح

نام طراح : رضائی

طرح شماره :28


نمایه طراح

نام طراح : شافعی

طرح شماره :29


نمایه طراح

نام طراح : سحرخیزان

طرح شماره :30


نمایه طراح

نام طراح : سحرخیزان

طرح شماره :31


عنوان پروژه

طراحی لوگو شرکت پایا ماشین


نکات طراحی


رنج سنی

بالای 35 سال


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح