طراحی لوگو اولین نمایشگاه تخصصی خانه، ویلا و محل کار مدرن البرز


شناسه مسابقه : 2360برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : غفوری

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : غفوری

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : کریمی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : دولتی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : نجفی

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : رضائی

طرح شماره :15


عنوان پروژه

طراحی لوگو اولین نمایشگاه تخصصی خانه، ویلا و محل کار مدرن البرز


نکات طراحی


رنج سنی

برخی از مخاطبین ما مشارکت کنندگان در نمایشگاه می باشند و یا در صنعت های ذکر شده فعالیت می کنند،برخی دیگر مخاطبین عام ما که بازدید کنندگان از نمایشگاه هستند .


وب سایت

tana-group.com


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح