طراحی لیبل کارتن های بسته بندی فروشگاه ایمن یاب


شناسه مسابقه : 2363برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : غفوری

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : غفوری

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : کریمی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : شیرکو

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : شیرکو

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : خدایی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : شیرکو

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : شیرکو

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : رضائی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : رضائی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : غفوری

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : غفوری

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : غفوری

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : انوری

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : انوری

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : انوری

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : انوری

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : رضائی

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : رضائی

طرح شماره :23


عنوان پروژه

طراحی لیبل کارتن های بسته بندی فروشگاه ایمن یاب


نکات طراحی


رنج سنی

مشتریان ما بطور معمول بین سنین 20 تا 70 سال هستند .


وب سایت

www.imen-yab.ir


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح