طراحی لوگوی سایت و اپلیکیشن هتلی - hoteli.ir

طراحی لوگوی سایت و اپلیکیشن هتلی - hoteli.ir


شناسه مسابقه : 2366برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : کریمی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : کریمی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : ناغانی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : ناغانی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : دولتی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : عارفی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : عارفی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : فراهانی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : کشاورزی

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : کشاورزی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : کریمی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : دولتی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : غفوری

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : عارفی

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : سلطانی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : آذری دهکردی

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : آذری دهکردی

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : آذری دهکردی

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : آذری دهکردی

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :26


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :27


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :28


نمایه طراح

نام طراح : Design Group

طرح شماره :29


نمایه طراح

نام طراح : Design Group

طرح شماره :30


نمایه طراح

نام طراح : میررضی

طرح شماره :31


نمایه طراح

نام طراح : خدایی

طرح شماره :32


نمایه طراح

نام طراح : خدایی

طرح شماره :33


نمایه طراح

نام طراح : خدایی

طرح شماره :34


نمایه طراح

نام طراح : سلطانی

طرح شماره :35


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :36


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :37


نمایه طراح

نام طراح : حاجی مقصود

طرح شماره :38


عنوان پروژه

طراحی لوگوی سایت و اپلیکیشن هتلی - hoteli.ir


نکات طراحی


رنج سنی

20 تا 70 سال


وب سایت

HOTELI.IR


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح