طراحی کارت ویزیت برای فروشگاه شکلات و نوشیدنی


شناسه مسابقه : 2375برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : حبیب الهی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : حبیب الهی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : حبیب الهی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : آزادپور

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : آزادپور

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : تقی پور

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : رضائی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : رضائی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : حبیب الهی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : رضائی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : آذریان پور

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : تقی پور

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : انوری

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : انوری

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : انوری

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : بقالی پور

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : غفوری

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : غفوری

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :25


عنوان پروژه

طراحی کارت ویزیت برای فروشگاه شکلات و نوشیدنی


نکات طراحی


رنج سنی

20به بالا


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۶/۰۶/۰۵

اگر امکان استفاده از تصویر دان قهوه هم باشه به نظر خوب بیاد


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۶/۰۶/۰۵

لطفا عکس دونه های قهوه انقدر زیاد نباشه ورنگ کارت خیلی تیره نباشه