طراحی لوگو برای شرکت تجهیزات پزشکی کیدک


شناسه مسابقه : 2376برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : rajabi

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : rajabi

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : تقی پور

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : تقی پور

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : رضائی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : رضائی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : رضائی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : رضائی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : سلطانی

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : آذریان پور

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : آذریان پور

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : آذریان پور

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : فرخی

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : فرخی

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : Design Group

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : Design Group

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : دولتی

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : عطایی

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : عطایی

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : عطایی

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : عطایی

طرح شماره :26


نمایه طراح

نام طراح : عطایی

طرح شماره :27


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای شرکت تجهیزات پزشکی کیدک


نکات طراحی


رنج سنی

پدران و مادران: 22 الی 55 سال


وب سایت

نداریم


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح