طراحی جعبه ی طلقی (پلاستیکی) مکعب مسطتیلی برای بسته بندی خرما


شناسه مسابقه : 2385برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : زکی زاده

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : مقدم

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : تقی پور

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : تقی پور

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : شیرکو

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : شیرکو

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : شیرکو

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : تندل

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : جمشیدیان

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : جمشیدیان

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : رضائی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : رضائی

طرح شماره :21


عنوان پروژه

طراحی جعبه ی طلقی (پلاستیکی) مکعب مسطتیلی برای بسته بندی خرما


نکات طراحی


رنج سنی

تمامی سنین


وب سایت

www.sharghco.com


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح