طراحی لوگو برای شرکت سیاحتی و گردشگری رسولیان


شناسه مسابقه : 2409برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : سلطانی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : بقالی پور

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : زیادزاده

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : زیادزاده

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : زیادزاده

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : زیادزاده

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : زیادزاده

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : آذریان پور

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : برزگر

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : دولتی

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : دولتی

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :26


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای شرکت سیاحتی و گردشگری رسولیان


نکات طراحی


رنج سنی

بزرگسالان


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح