طراحی تراکت تبلیغاتی برای شرکت الوویلا


شناسه مسابقه : 2436برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : آذریان پور

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : آذریان پور

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : آذریان پور

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : حبیب الهی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : کشاورزی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : کشاورزی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : کشاورزی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : کمانگر

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : بیگدلو

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : رضائی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : محمدنظر

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : بشتام

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : بشتام

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : بشتام

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : بشتام

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : بشتام

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : شاهمرادی

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : عمرانیان

طرح شماره :25


عنوان پروژه

طراحی تراکت تبلیغاتی برای شرکت الوویلا


نکات طراحی


رنج سنی

۱۵-۷۰


وب سایت

www.alovilla.ir


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح