طراحی لوگو شرکت DNA & ME (مشاوره ژنتیکی)


شناسه مسابقه : 2493برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : صفایی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : صفایی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : صفایی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : Design Group

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : فتاحی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : فرداد

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : Design Group

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : Design Group

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : Design Group

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : Design Group

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : یگانه پرست

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : یگانه پرست

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :26


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :27


نمایه طراح

نام طراح : تندل

طرح شماره :28


نمایه طراح

نام طراح : یگانه پرست

طرح شماره :29


نمایه طراح

نام طراح : یگانه پرست

طرح شماره :30


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :31


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :32


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :33


نمایه طراح

نام طراح : یگانه پرست

طرح شماره :34


نمایه طراح

نام طراح : یگانه پرست

طرح شماره :35


نمایه طراح

نام طراح : یگانه پرست

طرح شماره :36


نمایه طراح

نام طراح : یگانه پرست

طرح شماره :37


نمایه طراح

نام طراح : یگانه پرست

طرح شماره :38


نمایه طراح

نام طراح : یگانه پرست

طرح شماره :39


نمایه طراح

نام طراح : صفایی

طرح شماره :40


نمایه طراح

نام طراح : صفایی

طرح شماره :41


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :42


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :43


نمایه طراح

نام طراح : یگانه پرست

طرح شماره :44


نمایه طراح

نام طراح : یگانه پرست

طرح شماره :45


نمایه طراح

نام طراح : تندل

طرح شماره :46


نمایه طراح

نام طراح : تندل

طرح شماره :47


نمایه طراح

نام طراح : Design Group

طرح شماره :48


نمایه طراح

نام طراح : Design Group

طرح شماره :49


نمایه طراح

نام طراح : Design Group

طرح شماره :50


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :51


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :52


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :53


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :54


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :55


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :56


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :57


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :58


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :59


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :60


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :61


نمایه طراح

نام طراح : Design Group

طرح شماره :62


نمایه طراح

نام طراح : فراهانی

طرح شماره :63


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :64


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :65


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :66


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :67


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :68


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :69


نمایه طراح

نام طراح : سیف

طرح شماره :70


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :71


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :72


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :73


نمایه طراح

نام طراح : کریمی

طرح شماره :74


عنوان پروژه

طراحی لوگو شرکت DNA & ME (مشاوره ژنتیکی)


نکات طراحی


رنج سنی

بزرگسالان


وب سایت

در حال راه اندازی


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۶/۱۰/۰۹

با سرچ کردن در گوگل DNA logo طرح های زیادی میبینید ولی به هیچ وجه کپی یا مشابه نباشد چون شرکت بین المللی میباشد و قانون کپی رایت حاکم میباشد با تشکر