جلد کتاب با عنوان رمز و راز کسب ثروت در خانه( چطور در خانه ی خود پول در بیاوریم؟)


شناسه مسابقه : 2523برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : اکرامیان

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : اکرامیان

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : کریمی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : ريخته گران

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :8


عنوان پروژه

جلد کتاب با عنوان رمز و راز کسب ثروت در خانه( چطور در خانه ی خود پول در بیاوریم؟)


نکات طراحی


رنج سنی

20-60 سال


وب سایت

www.arahimi.ir


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح