طراحی تراکت برای آزمایشگاه کالیبراسیون تک سام سنج اروند


شناسه مسابقه : 2554برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : Parhizkari

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : محرابی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :5


عنوان پروژه

طراحی تراکت برای آزمایشگاه کالیبراسیون تک سام سنج اروند


نکات طراحی


رنج سنی

25 سال به بالا


وب سایت

فعلا فعال نیست


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح