طراحی روی جلد کتاب آفرینش ثروت


شناسه مسابقه : 2571برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : بشیری

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : بشیری

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : حسن زاده

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : حسن زاده

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : هاشمی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : ایلانلو

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : Parhizkari

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : Parhizkari

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : علی محمدی

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : علی محمدی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : علی محمدی

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : رضايي

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : رضايي

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : رضايي

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : رضايي

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : رضايي

طرح شماره :26


عنوان پروژه

طراحی روی جلد کتاب آفرینش ثروت


نکات طراحی


رنج سنی

بین 25 الی 40


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح