طراحی جلد دفترچه بیمه داروخانه شبانه روزی دکتر رضایی


شناسه مسابقه : 2586برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : فرامرزی اصلی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : منوچهر

طرح شماره :8


عنوان پروژه

طراحی جلد دفترچه بیمه داروخانه شبانه روزی دکتر رضایی


نکات طراحی


رنج سنی

بزرگسالان


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح