طراحي جلد كتاب جهت كتابي با عنوان درسنامه شطرنج


شناسه مسابقه : 2616برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : محبت

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : محبت

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : میرعباسی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : میرعباسی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : میرعباسی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : میرعباسی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : محرابی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : علی محمدی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : یگانه پرست

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : یگانه پرست

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :21


عنوان پروژه

طراحي جلد كتاب جهت كتابي با عنوان درسنامه شطرنج


نکات طراحی


رنج سنی

رده سني 5 تا 15 سال


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح