طراحی کارت ویزیت برای رویال زعفران


شناسه مسابقه : 2618برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : علی محمدی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : علی محمدی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : علی محمدی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : علی محمدی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : علی محمدی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : علی محمدی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : علی محمدی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : غیث محمدی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : علی محمدی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :18


عنوان پروژه

طراحی کارت ویزیت برای رویال زعفران


نکات طراحی


رنج سنی

15-99


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح