طراحی لیبل با برند آسپور


شناسه مسابقه : 2639برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : محمدزاده

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : محمدزاده

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : حوایی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : حوایی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : حوایی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : عارف

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : صابری

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : عارف

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : طاهریان فرد

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : صابری

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : صابری

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : ghaedi

طرح شماره :26


نمایه طراح

نام طراح : منوچهر

طرح شماره :27


نمایه طراح

نام طراح : ناغانی

طرح شماره :28


نمایه طراح

نام طراح : ناغانی

طرح شماره :29


نمایه طراح

نام طراح : صادقیان

طرح شماره :30


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :31


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :32


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :33


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :34


عنوان پروژه

طراحی لیبل با برند آسپور


نکات طراحی


رنج سنی

بزرگسالان


وب سایت

https://rojina.co.ir/


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح