طراحی لوگو اپلیکیشن کالا جو


شناسه مسابقه : 2640برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : حوایی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : حوایی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : حوایی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : الماسی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : الماسی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : شریفی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : شریفی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : یگانه پرست

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : یگانه پرست

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : یگانه پرست

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : یگانه پرست

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : نوری

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : صابری

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : صابری

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : صابری

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : منوچهر

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : ناغانی

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : ناغانی

طرح شماره :26


نمایه طراح

نام طراح : ناغانی

طرح شماره :27


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :28


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :29


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :30


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :31


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :32


نمایه طراح

نام طراح : ناغانی

طرح شماره :33


نمایه طراح

نام طراح : ناغانی

طرح شماره :34


نمایه طراح

نام طراح : ناغانی

طرح شماره :35


نمایه طراح

نام طراح : ناغانی

طرح شماره :36


نمایه طراح

نام طراح : goodarzi

طرح شماره :37


نمایه طراح

نام طراح : goodarzi

طرح شماره :38


نمایه طراح

نام طراح : goodarzi

طرح شماره :39


نمایه طراح

نام طراح : goodarzi

طرح شماره :40


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :41


عنوان پروژه

طراحی لوگو اپلیکیشن کالا جو


نکات طراحی


رنج سنی

18 به بالا


وب سایت

kalajoo.app


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح