طراحی لوگو برای اپلیکیشن آسان نان


شناسه مسابقه : 2656برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : مویزی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : شهابیان

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : شهابیان

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : قائدی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : قائدی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : mohseni

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : mohseni

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : عظیمی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : قائدی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : قائدی

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :26


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :27


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :28


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :29


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :30


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :31


نمایه طراح

نام طراح : فراهانی

طرح شماره :32


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :33


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :34


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :35


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :36


نمایه طراح

نام طراح : شریفی

طرح شماره :37


نمایه طراح

نام طراح : شریفی

طرح شماره :38


نمایه طراح

نام طراح : شریفی

طرح شماره :39


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :40


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :41


نمایه طراح

نام طراح : باقری

طرح شماره :42


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای اپلیکیشن آسان نان


نکات طراحی


رنج سنی

15+ سال


وب سایت

asannan.ir


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۰۵/۰۳

شعاری برای اپلیکیشن انتخاب شده است که به کارگیری آن در لوگو می تواند جالب باشد: "بدون نوبت ، آسون و راحت" انتظار می رود پس از طراحی نام (آسان نان) به این شعار توجه شود و در آخر به "خرید اینترنتی نان" پرداخته شود.