طراحی آرم و لوگو برای تیم امنیتی تزریق کنندگان


شناسه مسابقه : 2659برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :9


عنوان پروژه

طراحی آرم و لوگو برای تیم امنیتی تزریق کنندگان


نکات طراحی


رنج سنی

10 الی 50


وب سایت

فعلا وب سایت نداریم ولی چون فایل باز میدید بعدا خودمون اضافه میکنیم.


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح