طراحی لوگو برای چاپ


شناسه مسابقه : 2671برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :26


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :27


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :28


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :29


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :30


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :31


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :32


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :33


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :34


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :35


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :36


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :37


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :38


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :39


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :40


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :41


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :42


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :43


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :44


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :45


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :46


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :47


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :48


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :49


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای چاپ


نکات طراحی


رنج سنی

10 سال تا 60 سال


وب سایت

www.paydarprint.com


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نوشته انگلیسی الزاما نباید ساده حتما باشه بسته به نوع سلیقه طراح میتونه با فونت و حتی جای گذاری دلخواه باشه


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نماد یا همان نشان میتونه برگرفته از کلمه ( پایدار ) هم باشه و میتونه نماد یا شکل خاص باشه ( بسته به نواع سلیقه طراح )