طراحی لیبل و جعبه جهت عصاره های گیاهی با برند کرویا


شناسه مسابقه : 2673برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : مشایخی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : کشاورز

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : کشاورز

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : کشاورز

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : کشاورز

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : کشاورز

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : دوستکانی

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : دوستکانی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : دوستکانی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : دوستکانی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : نوری

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : نوری

طرح شماره :25


عنوان پروژه

طراحی لیبل و جعبه جهت عصاره های گیاهی با برند کرویا


نکات طراحی


رنج سنی

از 12 سال تا پایان عمر


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح